STT                                                       Sản phẩm cát xây dựng                     Đơn Giá  Tính M3        
1 Cát San Lấp 135,000/m3
2 Cát Bê Tông Vàng 220,000/m3
3 Cát Xây Tô 145,000/m3
4 Cát Bê tông rửa loại 2 

180,000/m3

2. Báo giá đá xây dựng 2018

STT Sản phẩm Đá Xây Dựng          Đơn Giá không thuế                     Đơn Giá Có Thuế Ghi Chú
1 Đá 0x4 xanh 335,000/m3                 348,500/m3                  HG
2 Đá 0x4 đen 170,000/m3 180,000/m3 HG
3 Đá my Bụi 180,000/m3 190,000/m3 HG
4 Đá Mi Sàng 180,000/m3 190,000/m3 HG
5 Đá 1x2 Xanh 31,000/m3 330,000/m3 HG
6 Đá 1x2 đen 230,000/m3 250,500/m3 HG
7 Đá 4x6 xanh 300,000/m3 320,000/m3 HG
8 Đá 4x6 Đen 240,000/m3 250,000/m3 HG
9 Đá Hộc Đang cập Nhật LIên Hệ 097.5555.684 HG